മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിദ്യാദാതാവ് Edit
    അദ്ധ്യാപകന്‍
    teacher


Entries from Datuk Database

വിദ്യാദാതാവ്(നാമം):: അധ്യാപകന്‍, ഗുരു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ramification, അപല്പരസം, അംസള, ആമിനി, പ്രാസംഗ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean