മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിതാന Edit
    ഒഴിഞ്ഞ, ശൂന്യമായ
    void, idiotic


Entries from Datuk Database

വിതാന(വിശേഷണം):: ഒഴിഞ്ഞ, ശൂന്യമായ
വിതാന(വിശേഷണം):: ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
വിതാന(വിശേഷണം):: നിസ്സാരമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ palpitate, percolate, pessary, trundle, ഇല്ലേല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean