മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിടുവാക്ക് Edit
    വ്യര്‍ത്ഥമായ സംസാരം
    meaningless speech


Entries from Datuk Database

വിടുവാക്ക്(നാമം):: അന്തസ്സാരമില്ലാത്ത വാക്ക്
വിടുവാക്ക്(നാമം):: വ്യര്‍ഥമായ സംസാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ demolish, edit, overcast, അച്ഛോദം, അനവാപ്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean