മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിച്ഛിത്തി Edit
    വേര്‍പെടുത്തല്‍, മുറിക്കല്‍
    severance, cutting


Entries from Datuk Database

വിച്ഛിത്തി(നാമം):: വേര്‍പെടുത്തല്‍, വേര്‍പെടല്‍
വിച്ഛിത്തി(നാമം):: മുറിക്കല്‍, പൊട്ടിപ്പിളരല്‍, പിളര്‍പ്പ്
വിച്ഛിത്തി(നാമം):: തടസ്സപ്പെടല്‍, തടസ്സം, ഭംഗം
വിച്ഛിത്തി(നാമം):: ശരീരത്തില്‍ കുറിക്കൂട്ടുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അടയാളം
വിച്ഛിത്തി(നാമം):: പദ്യത്തിലെ വിരാമം
വിച്ഛിത്തി(നാമം):: നായികാശ്രിതങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gamete, hashish, അഗ്നിമന്ഥകം, അകൃതഘ്ന, അലാസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean