മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

euphony Edit
    സ്വരമേളനം


euphony Edit
Noun
    any agreeable (pleasing and harmonious) sounds


Entries from Olam Open Database

Euphony()::
    സ്വരസൗഷ്‌ഠവം,
Euphony(noun)::
    സ്വരമേളനം,
    മധുരസ്വരം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crayon, snore, ഭാസ്വാന്‍, ചികിത്സിക്കുക, അശിക്ഷിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean