മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വിഖ്യാത Edit
    പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട
    famous


Entries from Datuk Database

വിഖ്യാത(വിശേഷണം):: പ്രസിദ്ധിയുള്ള, പേരുകേട്ട
വിഖ്യാത(വിശേഷണം):: പേരുള്ള
വിഖ്യാത(വിശേഷണം):: അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ also, അഷ്ഠിലിക, അജഗന്ധിനി, മൗഢ്യം, പിരാന്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean