മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാര്‍ത്തിക Edit
    വാര്‍ത്തയെ സംബന്ധിച്ച
    pertaining to news


Entries from Datuk Database

വാര്‍ത്തിക(വിശേഷണം):: വാര്‍ത്തസംബന്ധിച്ച
വാര്‍ത്തിക(വിശേഷണം):: തൊഴില്‍ സംബന്ധിച്ച
വാര്‍ത്തിക(വിശേഷണം):: അര്‍ത്ഥം വ്യക്തമാക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ starter, veneer, അശ്രുകല, പ്ലാസ്തിരി, ചട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean