മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വാദ്യം Edit
    സംഗീതോപകരണം, വാദ്യധ്വനി
    musical instrument


Entries from Datuk Database

വാദ്യം(നാമം):: സംഗീതോപകരണം
വാദ്യം(നാമം):: വാദ്യധ്വനി
വാദ്യം(നാമം):: വാദനംചെയ്യല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cathode, untenable, അംബുപന്‍, വിയന്മണി, അഗുഢ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean