മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വഹതന്‍ Edit
    പാന്ഥന്‍, വഴിയാത്രക്കാരന്‍
    traveller


വഹതന്‍ Edit
    കാള
    bullock


Entries from Datuk Database

വഹതന്‍(നാമം):: പാന്ഥന്‍
വഹതന്‍(നാമം):: കാള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വാസിന്, അന്തകാലയം, പ്രണാപായം, ഭിണ്ണന്‍, അബ്ജബന്ധു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean