മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വല്ഗ Edit
നാമം
    കടിഞ്ഞാണ്‍.
    Bridle.


Entries from Datuk Database

വല്ഗ(നാമം):: കടിഞ്ഞാണ്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lavish, അരയ്ക്കാണി, അബുദ്ധി, ആത്മംഭരി, പ്രക്ലേദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean