മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വര്‍ദ്ധം Edit
    ചെറുതേക്ക്, കറുത്തീയം
    a kind of small teak, lead


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ squint, അവതാരിത, അനാപുര്യ, ആച്ഛാദക, ആനാല്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean