മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വരൂഥം Edit
നാമം
    തേരിനെ മൂടുന്നശീല,
    screen of a chariot


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഗ്നിദീപ്തി, ബലപ്രസു, ചെമ്പട, ഉദന്യ, പൊയ്ത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean