മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വരീയസ് Edit
    വളരെ നല്ല, വലിയ
    very good, large


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cream, മച്ച്, ആരമ്പപ്പതുമാരന്‍, ഭദ്രമുഖന്‍, ഭേദോപായം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean