മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വരയന്‍ Edit
    വരയുള്ളത്
    something having lines


വര്യന്‍ Edit
    കാമദേവന്‍, ശ്രേഷ്ഠന്‍


Entries from Datuk Database

വരയന്‍(നാമം):: വരയുള്ളത്
വരയന്‍(നാമം):: ഒരുതരം ആട്, വരയാട്
വര്യന്‍(നാമം):: കാമദേവന്‍
വര്യന്‍(നാമം):: ശ്രഷ്ഠന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അധരകണ്ടിക, പ്രവിവിക്ഷു, പ്രതിപാദനീയ, ചെഞ്ചുരുട്ടി, വാരബാണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean