മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വരക് Edit
    ഒരു തൃണധാന്യം, തിന
    grain grass


വരക്
    rye


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ combe, ഇഭകൃത്തി, വിദൂഷക, ഉത്തേജകം, പൂര്‍വ്വപദം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean