മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വണ്ടം Edit
    ഭാഗം, ഓഹരി
    portion, share


Entries from Datuk Database

വണ്ടം(നാമം):: ഭാഗം
വണ്ടം(നാമം):: ഓഹരി
വണ്ടം(നാമം):: കത്തിപ്പിടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ methyl, propagation, recurrence, ആര്യപിത്ര, പ്രവാണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean