മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വണിക് Edit
    വ്യാപാരി, വൈശ്യന്‍
    merchant, vaisya


വണിക്
(പര്യായം) കച്ചവടക്കാര്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ festal, അമനം, ബാലഗോപാലന്‍, ബിയാരി, മുണ്ടകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean