മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ലാക്ക് Edit
    ലക്ഷ്യം,ഉന്നം
    aim, mark


ലാക്ക് Edit
    പൂട്ട്


ലാക്ക്
    butt


Entries from Datuk Database

ലാക്ക്(നാമം):: അടയാളം
ലാക്ക്(നാമം):: ഉന്നം
ലാക്ക്(നാമം):: താക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bazar, dollar, landmark, അരക്തം, ചകുതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean