മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യാജ്യന്‍ Edit
നാമം [പുല്ലിംഗം] (ഏകവചനം)
    ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണോ യാഗം നടത്തുന്നത് അയാള്‍, യജമാനന്‍.
    One to whom sacrifices are to be offered.


Entries from Datuk Database

യാജ്യന്‍(നാമം):: ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണോ യാഗം നടത്തുന്നത് അയാള്‍, യജമാനന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fault, അമൃതാഹ്വയം, ചമയം, കണ്ടന്‍, തട്ടിയെടുക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean