മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

യഥോചിതം Edit
    ഉചിതമാംവണ്ണം
    properly


യഥോചിതം
    suitably


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ unloose, അഞ്ജനതമിസ്ര, അര്‍വ്വുകര്‍, ഇടകലര്‍ച്ച, വ്യംഗ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean