മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൗസല Edit
    മുസലത്തെ സംബന്ധിച്ച
    pertaining to the club


Entries from Datuk Database

മൗസല(വിശേഷണം):: മുസലം സംബന്ധിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മടവാ, ചോറ്റുപാത്രം, ഉദം, പ്രദാ, ഘുരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean