മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേഥി Edit
    തൂണ്, ഉലുവ
    pillar, fenugreek


Entries from Datuk Database

മേഥി(നാമം):: തൂണ്
മേഥി(നാമം):: ഉലുവ
മേഥി(നാമം):: ആണി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fascinating, recrudesce, rouse, ആണ്‍പിള്ള, വാപം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean