മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

percolate Edit
    അരിക്കുക, ഒലിച്ചിറങ്ങുക


percolate Edit
Noun
    the product of percolation


percolate Edit
Verb
    permeate or penetrate gradually


percolate Edit
Verb
    spread gradually
eg: Light percolated into our house in the morning


percolate Edit
Verb
    prepare in a percolator
eg: percolate coffee


percolate Edit
Verb
    cause (a solvent) to pass through a permeable substance in order to extract a soluble constituent


percolate Edit
Verb
    pass through


percolate Edit
Verb
    gain or regain energy


Entries from Olam Open Database

Percolate(noun)::
    ഒലിച്ചിറങ്ങുതക,
    ക്രമേണ വ്യാപിക്കുക,
    ഊറി വരുക,
    ഊറ്റുക,
Percolate(verb)::
    അരിച്ചിറങ്ങുക,
    വാര്‍ന്നിറങ്ങുക,
    ഊറിവരുക,
    അരിക്കുക,
    ചോര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക,
    ഊറിവരിക,
    പതുക്കെപ്പതുക്കെ അറിയപ്പെടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഴി, മാനകവചന്‍, മുക്തകം, മരപ്പ്, മനോഗതി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean