മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേഘജം Edit
    വലിയ മുത്ത്
    big pearl


Entries from Datuk Database

മേഘജം(നാമം):: വലിയ മുത്ത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആദ്ധ്യാത്മികം, മാതാവ്, അഗര്‍വ, അതിമിത്രം, പ്രയോഗക്ഷമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean