മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മെഴുത്ത Edit
    തടിച്ച, കൊഴുത്ത
    fat, obese


Entries from Datuk Database

മെഴുത്ത(വിശേഷണം):: തടിച്ച, മിനുങ്ങുന്ന, എണ്ണമയമുള്ള, കൊഴുപ്പുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rouser, thorough, wherever, അരുവയര്‍, ഇളാവൃതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean