മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃദവം Edit
    നന്മയെ തിന്മയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തല്‍
    comparing of good with evil


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ represent, a priori, അപിച്ഛില, ഇച്ചില്‍, പ്രതികൃത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean