മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃത്യുപുഷ്പം Edit
നാമം
    കരിമ്പ്
    sugar cane


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അത്തിത്തിപ്പലി, അശ്വസാദി, അലുന, പ്രൈഷണിക, ചെല്ലുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean