മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃത്കിരാ Edit
    മണ്ണെര
    earth worm


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബിംബിസാരന്‍, ചക്കപ്രഥമന്‍, യോജന, വൈദ്യശാല, മത്തന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean