മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൃഗപ്രഭു Edit
    സിംഹം
    lion


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ busk, ഇന്ദ്രലുപ്ത, മാലിമി, അടുത്ത്, അകൂപാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean