മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂഷിക Edit
    എലി, പെരുച്ചാഴി
    mouse, hog rat


Entries from Datuk Database

മൂഷിക(നാമം):: മൂഷ (എലി, പെരുച്ചാഴി)
മൂഷിക(നാമം):: കോലത്തുനാട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mount, ഭൃണ്ഡി, അനുദാര, ജ്ഞാനമൂര്‍ത്തി, ഹ്രസ്വന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean