മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂലികന്‍ Edit
    സന്യാസി
    ascetic


Entries from Datuk Database

മൂലികന്‍(നാമം):: സന്ന്യാസി
മൂലികന്‍(നാമം):: കിഴങ്ങുഭക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ antibody, conspicuous, forbear, halcyon, peevish


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean