മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂലക്കുരു Edit
    അര്‍ശസ് എന്ന രോഗം
    piles


മൂലക്കുരു
    piles


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kiosk, naturalistic, അവകലിത, അപ്രതീതി, അദൃഷ്ടശക്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean