മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മൂത്രപ്പുര Edit
    മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം
    urinal


മൂത്രപ്പുര
    john, toilet


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ traduce, ഇറളന്‍, വ്യായത, മൂലപ്പൊരുള്‍, മനുയുട്ട്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean