മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുള്ള് Edit
    ചില മരങ്ങളിലും ചെടികളിലും കാണുന്ന കൂര്‍ത്ത അവയവം
    thorn


Entries from Datuk Database

മുള്ള്(നാമം):: ചില മരങ്ങളിലും ചെടികളിലും കാണുന്ന കൂര്‍ത്ത അവയവം
മുള്ള്(നാമം):: ഭക്ഷണം കുത്തിയെടുത്തു കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം
മുള്ള്(നാമം):: (ത്രാസിന്‍റെ) സൂചി
മുള്ള്(നാമം):: മത്സ്യത്തിന്‍റെ അസ്ഥി
മുള്ള്(നാമം):: വസ്ത്രങ്ങളുടെ ചുളുക്കുതീര്‍ക്കാന്‍ അലക്കുകാര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരിനം ബ്രഷ്
മുള്ള്(നാമം):: കുത്തുവാക്ക്
മുള്ള്(നാമം):: ശിശുക്കളുടെ തൊണ്ടയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം
മുള്ള്(നാമം):: റബ്ബര്‍ച്ചെടികളുടെ ഇട കുത്തിയിളക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം. (പ്ര.) മുള്ളുവാക്ക് = കുത്തുവാക്ക്, കൊള്ളിവാക്ക്. "മുള്ളില്‍പ്പിടിച്ചാലും മുറുകെപ്പിടിക്കണം" (പഴ.)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lethargy, മഞ്ഞപ്പാല്‍, ആഴ്മകേട്, ആനമിത, പുഷ്പവാടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean