മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുറുക്കാന്‍ Edit
    മുറുക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തുക്കള്‍ , പ്രധാനമായും മൂന്നെണ്ണം - വെറ്റല, ചുണ്ണാമ്പ്,, പാക്ക്
    substance used for chewing; betel ; lime; arecanut


Entries from Datuk Database

മുറുക്കാന്‍(നാമം):: മുറുക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തുക്കള്‍, വെറ്റില പാക്ക് ചുണ്ണാമ്പ് പുകയില ഇവ നാലും. മുറുക്കാന്‍കട = മുറുക്കാന്‍ വില്‍ക്കുന്ന ചെറിയ കട

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean