മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുറിച്ചല്‍ Edit
    മുറിവ്
    wound


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ trousers, yahoo, ആവണിയവിട്ടം, മദ്ധ്യരാത്രി, അട്ടുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean