മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുരിങ്ങക്കാ Edit
    മുരിങ്ങയുടെ കായ്
    drum stick used as a vegetable


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആലിലക്കല്ലൂര്‍വഞ്ചി, ഭാസ്വതി, വാര്‍ച്ച, വീച്ച്, ഗഞ്ജം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean