മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുന്നോടി Edit
    മുമ്പേവരുന്നത്
    forerunner


മുന്നോടി
    precursor, herald


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hilarious, ചട്ടിക്കലം, മാലേയന്‍, ഉദ്ഘാടകം, ഗൃഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean