മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുദ്ഗഭുക്ക് Edit
    കുതിര
    horse


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ legate, അര്‍ത്ഥഘ്ന, ഇതിഹ, ഛായായന്ത്രം, വിദ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean