മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുട്ടത്തോട് Edit
    മുട്ടയുടെ പുറംതോട്
    egg shell


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അവാവ്, അന്വാഖ്യാത, അന്തകതനയന്‍, അഭ്യക്തി, ഉപശയം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean