മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഖപ്രീതി Edit
    മുഖപ്രസന്നത
    pleasant face


Entries from Datuk Database

മുഖപ്രീതി(നാമം):: മുഖപ്രസാദം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ mace, അശ്ശന്‍, പ്രമാദിക, കത്തി, തണ്ടുതപ്പി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean