മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഖപ്രസാദം Edit
    മുഖപ്രസന്നത
    pleasant face


Entries from Datuk Database

മുഖപ്രസാദം(നാമം):: മുഖപ്രസന്നത (പ്രസന്നമായ മുഖഭാവം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ vertex, അളിയസന്താനം, വായകം, വിന, വെള്ളെലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean