മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുഖജം Edit
    പല്ല്
    tooth


Entries from Datuk Database

മുഖജം(നാമം):: പല്ല് (വായില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ movies, primordial, while, അകര്‍, വൃശ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean