മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മുക്കുടമ Edit
    മുമ്പിലും പിറകിലും നടുവിലും ഉള്ള കുടുമ
    tuft in the front, middle and back, of the head


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ articulate, tuppence, അദ്ധ്വരന്‍, ആക്ടിംഗ്, ആദിദൈത്യന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean