മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മിത്രലാഭം Edit
    മിത്രപ്രാപ്തി
    winning friends


Entries from Datuk Database

മിത്രലാഭം(നാമം):: മിത്രപ്രാപ്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അനര്‍ഗ്ഗള, ഒഴിവാക്കുക, മഹസ്വി, അണയ്ക്കുക, പന്തീരടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean