മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാഴന്‍ Edit
    സുന്ദരന്‍, ഭോഷന്‍
    handsome person, stupid fellow


Entries from Datuk Database

മാഴന്‍(നാമം):: സുന്ദരന്‍
മാഴന്‍(നാമം):: മൂഢന്‍ (ഭോഷന്‍)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണലമീന്‍, ചുലുകി, മിന്നല്‍പ്പിണര്‍, ഇളംകള്ള്, പ്രകാശ്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean