മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാറ്റാര്‍ Edit
നാമം (ബഹുവചനം)
    ശത്രുക്കള്‍
    enemies


Entries from Datuk Database

മാറ്റാര്‍(നാ. ബ.വ.):: ശത്രുക്കള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ choreography, goodwill, അദ്ധ്വഗ, ഇറു, ഭജാര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean