മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാറുക Edit
    നീങ്ങുക, ഇല്ലാതാക്കുക
    move, change


മാറുക
    veer


Entries from Datuk Database

മാറുക1(ക്രിയ):: അകന്നുപോവുക, നീങ്ങുക, ഒഴിയുക
മാറുക1(ക്രിയ):: ഒന്നുകൊടുത്തു മറ്റൊന്നു വാങ്ങുക. ഉദാഃ ചില്ലറമാറുക
മാറുക1(ക്രിയ):: ഇല്ലാതാവുക
മാറുക1(ക്രിയ):: ഒളിച്ചുപോവുക
മാറുക1(ക്രിയ):: മറുരൂപമാവുക
മാറുക1(ക്രിയ):: മാഞ്ഞുപോവുക
മാറുക1(ക്രിയ):: പൊറുക്കുക (രോഗം മാറുക)
മാറുക1(ക്രിയ):: വേറെ വസ്ത്രം ധരിക്കുക (വസ്ത്രം മാറുക)
മാറുക1(ക്രിയ):: ഭാഷാഭേദംവരുത്തുക
മാറുക1(ക്രിയ):: വേര്‍തിരിക്കുക
മാറുക1(ക്രിയ):: (നടപ്പിനു) വ്യത്യാസം വരുത്തുക (സ്വഭാവം മാറുക)
മാറുക1(ക്രിയ):: പോരാടുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lusty, verge, cirrhosis, അപവദനം, അകുട്ടാക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean