മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഴലമിഴി Edit
    സുന്ദരി
    beautiful woman


Entries from Datuk Database

മഴലമിഴി(നാമം):: സുന്ദരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prognostic, അംബുഭൃത്ത്, മണിമണ്ഡപം, ഗൃഹാതുര, രതായനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean