മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഴമ Edit
    ചെറുപ്പം, ഇളപ്പം
    state of being young, juniority


Entries from Datuk Database

മഴമ(നാമം):: പുതുമ
മഴമ(നാമം):: ചെറുപ്പം
മഴമ(നാമം):: ഇളപ്പം
മഴമ(നാമം):: കുട്ടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ manage, അക്രോടം, ബകവൃതി, മരീചം, ഉത്തമസാധാരണഘടകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean